Regulamin

A A A
Regulamin

Regulamin portalu MACHINEO.PL

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 

 


 

 

 

REGULAMIN PORTALU MACHINEO.PL
Tekst jednolity październik 2010

 

 

§1.

 

Definicje i objaśnienia użytych w regulaminie terminów i zwrotów.
- MACHINEO.PL

Platforma handlowa prowadzona przez firmę „MERKATURA” MICHAŁ KOWALSKI zarejestrowaną w Polsce, z siedzibą w Siedlcach przy ul. Armii Krajowej 13/39. Za każdym wystąpieniem w niniejszym tekście wyrażenia machineo.pl należy je wiązać bezpośrednio lub pośrednio z firmą „MERKATURA” MICHAŁ KOWALSKI. Użyte w tekście synonimy określające MACHINEO.PL to m.in. platforma handlowa, giełda internetowa, serwis giełdowy, serwis internetowy, portal.

Ideą powstania portalu MACHINEO.PL było stworzenie branżowej platformy ogłoszeń i handlu. MACHINEO.PL został stworzony z myślą o producentach, dystrybutorach i usługodawcach posiadających określony asortyment i usługi w swojej ofercie. Użytkownicy platformy mają możliwość dodawania informacji o firmie i szczegółowego opisu asortymentu, który oferują.

- TOWAR / OFERTA

Przedmiot, rzecz, usługa lub prawo, które mogą być przedmiotem oferty, zgodnie z Regulaminem.
- UŻYTKOWNIK SERWISU

Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która po przejściu procedury rejestracyjnej posiada dostęp do usług oferowanych przez MACHINEO.PL i może korzystać z platformy zarówno jako interesant jak i oferujący

- KONTO KLIENTA – „moje machineo”

Prowadzone dla użytkownika MACHINEO.PL pod nazwą adresu e-mail lub imieniem i nazwiskiem konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane użytkownika, dostęp do usług oraz informacje o jego działaniach w ramach MACHINEO.PL

- REJESTRACJA KONTA

Procedura zakładania Konta.

- REGULAMIN
Niniejszy Regulamin MACHINEO.PL

- PAKIET

Użytkownik ma prawo wyboru jednego z 5 oferowanych pakietów w ramach portalu MACHINEO.PL, różnią się one poziomem funkcjonalności.

 

§ 2

 

Użytkownikami portalu mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

 

§ 3

 

1. Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej w celu Rejestracji zobowiązana jest do podania poprawnego adresu e-mail, na który zostanie wysłana wiadomość z hasłem dostępu do serwisu MACHINEO.PL

2. Po pierwszym zalogowaniu osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej powinny wypełnić swoje dane teleadresowe w sekcji „profil użytkownika” tj.: Imię i nazwisko, Telefon, Ulica, Numer domu, Numer lokalu, Miasto, Kod pocztowy.

3. Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej dodatkowo powinny wypełnić dane teleadresowe w sekcji „profil firmy” : Nazwa firmy, Ulica, Nr domu i lokalu, Miasto, Nip, Województwo, Kod pocztowy, Telefon, Adres www. Te czynności może również dokonać osoba, która jest upoważniona do dokonywania w jej imieniu wszelkich czynności związanych z Rejestracją oraz do wykonywania wszystkich praw i obowiązków Użytkownika

 

 

§ 4

 

Pierwszy krok rejestracji – podanie adresu e-mail na który zostanie wysłane hasło oznacza akceptację regulaminu. Tym samym zostaje utworzone konto użytkownika, któremu są świadczone usługi przez MACHINEO.PL na warunkach określonych w regulaminie. 

 

§ 5

 

Użytkownik może odstąpić od umowy bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, jeżeli wykonał on jakąkolwiek czynność łamiącą regulamin w ramach MACHINEO.PL oraz w przypadkach uzasadnionych prawnie. Użytkownik wykupuje wybrany pakiet na 6 lub 12 miesięcy z góry. Użytkownikowi w związku z odstąpieniem od umowy nie przysługuje prawo do zwrotu uiszczonej kwoty. 

 

§ 6

 

„MERKATURA” MICHAŁ KOWALSKI może uzależnić Rejestrację lub korzystanie z MACHINEO.PL przez Użytkownika od uwiarygodnienia jego danych wymienionych w § 3.

 

§ 7

 

W wyniku prawidłowej Rejestracji w MACHINEO.PL tworzy dla Użytkownika Konto przypisane do adresu e-mail podanego w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po podaniu w MACHINEO.PL adresu e-mail i hasła (logowanie).

 

§ 8

 

Konto zawiera dane Użytkownika podane po rejestracji. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego na stosownej stronie MACHINEO.PL. Zabrania się usuwania przez Użytkownika danych, o których mowa w § 3 , w trakcie korzystania z usług MACHINEO.PL, a także podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych. Do każdego Konta musi być przyporządkowany inny adres e-mail.

 

§ 9

 

Użytkownik może posiadać więcej niż jedno Konto, jednakże nie może ich wykorzystywać do dokonywania jakichkolwiek czynności stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Niedopuszczalne jest w szczególności:

wygłaszania pomówień za pomocą konta, składanie fałszywych lub nielegalnych ofert, ukrywanie się pod innym kontem, ukrywanie wszelkich nielegalnych działań w ramach MACHINEO.PL oraz używanie Kont do nieuczciwego postępowania.

 

 

§ 10

 

Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane kontaktowe, niezwłocznie po każdej zmianie tych danych. Zabrania się usuwania przez Użytkownika danych kontaktowych, w trakcie korzystania z usług MACHINEO.PL

Użytkownik w momencie rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie informacji o swoich danych osobowych przez „MERKATURA” MICHAŁ KOWALSKI. Użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych. „MERKATURA” MICHAŁ KOWALSKI może odmówić usunięcia danych osobowych w przypadkach uzasadnionych przepisami prawa. W przypadku naruszenia regulaminu przez użytkownika operator serwisu MACHINEO.PL zastrzega sobie prawo do usunięcia jego kont

 

 

§ 11

 

Po rejestracji konto przechodzi w status konta bezpłatnego. – odpowiedni pakiet. Charakterystyka pakietów z poszczególnymi funkcjonalnościami dostępna jest w załączniku nr 2 oraz dodatkowo pod linkiem „porównanie pakietów” umieszczonym w stopce serwisu. Użytkownik MACHINEO.PL zobowiązany jest do wprowadzenia pełnych danych teleadresowych (imię i nazwisko, ulica, miejscowość, kod pocztowy, telefon, fax, WWW, ewentualnie nazwa firmy i nip) zgodnie ze stanem faktycznym.

 

§ 12

 

Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta Firmowego osobom należycie upoważnionym przez Użytkownika do działania w jego imieniu. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta.

 

§ 13

 

Użytkownik korzystający z MACHINEO.PL, akceptując tym samym regulamin MACHINEO.PL wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, wyraża zgodę na przetwarzanie danych dotyczących korzystania z serwisów, usług i funkcjonalności świadczonych przez „MERKATURA” MICHAŁ KOWALSKI, wyraża zgodę na publiczne udostępnianie danych osobowych w katalogu firm i ofert przez „MERKATURA” MICHAŁ KOWALSKI zarejestrowaną w Polsce, z siedzibą w Siedlcach przy ul. Armii Krajowej 13/39, oraz  na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od „MERKATURA” MICHAŁ KOWALSKI oraz innych osób. „MERKATURA” MICHAŁ KOWALSKI informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, a ponadto każdemu użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich edycji.

 

§ 14

 

Dodawanie ofert biznesowych lub ofert w dziale praca, możliwe jest po uprzednim zarejestrowaniu się w bazie użytkowników portalu MACHINEO.PL. Dodawanie ograniczonej ilości ofert biznesowych lub ofert w dziale praca jest bezpłatne (na odpowiednim poziomie ich funkcjonalności i atrakcyjności) i możliwe za pomocą odpowiedniego linku. Wszystkie nowo dodane oferty będą przesyłane do moderacji, a następnie prezentowane w wybranych przez użytkownika kategoriach.

 

§ 15

 

Oferty w której treści lub grafice użytkownik sam poda dane kontaktowe (e-mail, telefon, strona www, adres, komunikatory internetowe -- Gadu-gadu, Skype, Yahoo, QQ, AOL AIM, ICQ, itd.) , a nie wynikają one ze specyfikacji pakietu, zostaną  automatycznie usunięte przez administratora serwisu. Również automatycznie usunięte będą wszystkie oferty i wpisy zawierające treści zabronione przez prawo, wulgarne, obraźliwie, naruszające prawa „MERKATURA” MICHAŁ KOWALSKI. lub innych osób albo naruszające zasady współżycia społecznego. Oferty i wpisy zgłoszone do niewłaściwej kategorii lub niewłaściwie wprowadzone zostaną odesłane do użytkownika z prośbą o ich korektę lub automatycznie usunięte.

 

§ 16

 

„MERKATURA” MICHAŁ KOWALSKI operator Platformy MACHINEO.PL nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie sprzedających, za oferowane przez nich towary i usługi oraz nie pośredniczy w bezpośredniej sprzedaży.

Nie ponosi również odpowiedzialności za skutki wynikające z zatrudnienia na podstawie oferty w dziale praca.

 

§ 17

 

Oferty w dziale praca, które są dodawane do MACHINEO.PL , muszą być dokładnie opisane. Osoba zgłaszająca jest odpowiedzialna za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu. Informacje, które są umieszczane w opisie, muszą być rzetelne i nie mogą wprowadzać w błąd innych Użytkowników. Ofertę należy umieścić we właściwej kategorii, wybierając odpowiednio właściwy rodzaj oferty, typ zatrudnienia oraz dział w którym ma się pojawić.

 

 

§ 18

 

Towary lub usługi, które mają być objęte usługami „MERKATURA” MICHAŁ KOWALSKI muszą być dokładnie opisane. Osoba zgłaszająca jest odpowiedzialna za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu. Marka oraz inne informacje dotyczące pochodzenia towaru i jego producenta, które są umieszczane w opisie, muszą być kompletne, dokładne i nie mogą wprowadzać w błąd innych Użytkowników. Towar należy umieścić w kategorii, do której najlepiej pasuje. Umieszczanie ofert w nieodpowiedniej kategorii (przeznaczonej dla innych towarów) jest niedozwolone i grozi usunięciem przez „MERKATURA” MICHAŁ KOWALSKI.

 

§ 19

 

Zdjęcia nie mogą zawierać danych kontaktowych, adresów stron WWW, treści uważanych za obelżywe ani żadnych elementów łamiących regulamin.

 

§ 20

 

Umieszczanymi ofertami nie mogą być rzeczy, usługi i prawa, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej), jak również, których wystawienie może być uznane za naruszające dobre obyczaje.

 

§ 21

 

Zabronione jest wystawianie przedmiotów wymienionych, jako zakazane w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

 

§ 22

 

Przedmioty nie mogą być oferowane wraz z towarami, jako bezpłatny dodatek (gratis).

 

 

 

§ 23

 

Wystawianie w ofercie niektórych rodzajów Towarów wymaga spełnienia dodatkowych warunków, określonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

 

§ 24

 

Powiadomienia o wiadomościach od innych kontrahentów (użytkowników MACHINEO.PL) mogą zawierać: zapytania dotyczące działalności firmy, ogłoszeń biznesowych oraz publikowanych informacji. Wiadomości nie mogą zawierać treści, które są zabronione przez prawo, wulgarne, obraźliwie, naruszające prawa „MERKATURA” MICHAŁ KOWALSKI lub innych osób albo naruszające zasady współżycia społecznego.

 

§ 25

 

Ilość dodawanych ofert biznesowych jest uzależniona od wybranego pakietu Załącznik numer 2 lub odpowiedni link umieszczony w stopce serwisu. Ogłoszenia, które zostaną odrzucone przez moderatora będą automatycznie usuwane bez podawania przyczyny.

§ 26

 

Każdy Użytkownik ma prawo do przypomnienia w razie potrzeby hasła dostępu do profilu użytkownika poprzez wpisanie adresu emaliowego, który został wykorzystany w czasie rejestracji. „MERKATURA” MICHAŁ KOWALSKI zastrzega sobie prawo do weryfikacji użytkownika, również drogą telefoniczną.

 

§ 27

 

Komentarze przez użytkowników portalu nie mogą zawierać danych kontaktowych oraz treści, które są zabronione przez prawo, wulgarne, obraźliwie, naruszające prawa MERKATURA” MICHAŁ KOWALSKI lub innych osób albo naruszające zasady współżycia społecznego zostaną usunięte.

 

§ 28

 

Subskrypcja- Newsletter. Dzięki usłudze newsletter Użytkownik może otrzymywać informacje o aktualnościach branżowych pojawiających się w wybranych sekcjach MACHINEO.PL. Subskrypcja jest bezpłatna. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z usługi Newsletter.

§ 29

 

Użytkownik pisząc zapytanie lub wiadomość do innego użytkownika serwisu powinien zatroszczyć się o to, aby zapytania z jego konta nie były składane lekkomyślnie, omyłkowo lub też bez zapoznania się i zrozumienia konsekwencji składania oferty zgodnie z niniejszym regulaminem i przepisami polskiego prawa.

 

§ 30

 

MACHINEO.PL sprawuje funkcję pośrednika i nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w wyniku transakcji z użytkownikiem MACHINEO.PL, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. MACHINEO.PL w szczególności nie ponosi odpowiedzialności, za jakość, bezpieczeństwo lub legalność Towarów sprzedawanych w ramach ogłoszeń, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, zdolność Sprzedających do ich sprzedaży oraz wypłacalność Użytkowników składających oferty kupna. „MERKATURA” MICHAŁ KOWALSKI nie ponosi odpowiedzialności za nie zawarcie przez Użytkowników umowy.

§ 31

 

„MERKATURA” MICHAŁ KOWALSKI nie sprawdza Towarów oferowanych w ramach ofert, zastrzega sobie jednak możliwość zmiany kategorii Towaru albo usunięcia oferty, o czym informuje Użytkownika.

 

§ 32

 

„MERKATURA” MICHAŁ KOWALSKI może usunąć ofertę w przypadku, gdy czynności związane z nią naruszają postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa bądź negatywnie wpływają na dobre imię „MERKATURA” MICHAŁ KOWALSKI Usunięte oferty nie mogą zostać przywrócone.

 

§ 33

 

„MERKATURA” MICHAŁ KOWALSKI może zawiesić na czas określony albo nieokreślony jedno, kilka bądź wszystkie Konta Użytkownika w przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu, negatywnie wpływają na dobre imię „MERKATURA” MICHAŁ KOWALSKI w inny sposób szkodzą „MERKATURA” MICHAŁ KOWALSKI bądź w uzasadnionych przypadkach, gdy Konto wymaga dodatkowej weryfikacji danych, o których mowa w § 3. Niezależnie od zawieszenia Konta Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania będące podstawą do zawieszenia Konta, w szczególności ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem „MERKATURA” MICHAŁ KOWALSKI

 

§ 34

 

Użytkownik, którego Konto jest zawieszone nie może w tym czasie ponownie zarejestrować się w MACHINEO.PL bez uprzedniej zgody „MERKATURA” MICHAŁ KOWALSKI. „MERKATURA” MICHAŁ KOWALSKI może odmówić Użytkownikowi ponownej rejestracji także wówczas, gdy Konto tego Użytkownika było zawieszone w przeszłości.

 

§ 35

 

„MERKATURA” MICHAŁ KOWALSKI zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności „spamming”, reklama konkurencyjnych serwisów oraz używanie słów powszechnie uznawanych za obelżywe.

„MERKATURA” MICHAŁ KOWALSKI zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta Użytkownika, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla MACHINEO.PL

§ 36

 

Zmiany Regulaminu. „MERKATURA” MICHAŁ KOWALSKI zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu i uruchomienia nowej wersji usług MACHINEO.PL.

 

§ 37

 

Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez „MERKATURA” MICHAŁ KOWALSKI na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

 

§ 38

 

„MERKATURA” MICHAŁ KOWALSKI nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu naruszenia jakichkolwiek dóbr „MERKATURA” MICHAŁ KOWALSKI czy osoby trzeciej korzystającej z usług MACHINEO.PL lub jakiejkolwiek innej osoby trzeciej, której dobra zostały naruszone w związku z treścią zamieszczonej reklamy.

§ 39

 

„MERKATURA” MICHAŁ KOWALSKI zastrzega sobie prawo do odmowy oraz wstrzymania emisji reklam bez podania przyczyny, w szczególności, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ich treści lub z treści strony docelowej wynika, że są one sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego lub naruszają lub mogą naruszyć słuszne prawa osób trzecich. Z wyżej wymienionych powodów usunięcia reklamy nie przysługuje prawo do zwrotu należności za nie uiszczonych.

 

§ 40

 

„MERKATURA” MICHAŁ KOWALSKI zastrzega sobie prawo do odmowy oraz do wstrzymania emisji reklam w na stronach portalu MACHINEO.PL również w wypadku, jeżeli treść lub forma reklam jest sprzeczna z linią programową lub interesem firmy „MERKATURA” MICHAŁ KOWALSKI i prowadzonej przez nią działalności lub narusza lub naruszyć może warunki Polityki prywatności obowiązującej w „MERKATURA” MICHAŁ KOWALSKI dostępnej w załączniku nr 3 do regulaminu oraz pod dodatkowym linkiem „polityka prywatności” dostępnym w stopce serwisu.

§ 41

 

Przesłanie materiałów przez klienta do „MERKATURA” MICHAŁ KOWALSKI w celu przygotowania kreacji reklamowej lub umieszczenia informacji na portalu jest traktowane przez „MERKATURA” MICHAŁ KOWALSKI, jako potwierdzenie posiadania praw autorskich przez klienta do tych materiałów.

 

§ 42

 

„MERKATURA” MICHAŁ KOWALSKI może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach MACHINEO.PL . Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez „MERKATURA” MICHAŁ KOWALSKI który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w MACHINEO.PL zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że Oferty umieszczone przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

 

§ 43

 

Użytkownik MACHINEO.PL po chwili wejścia w życie zmian zostanie o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji poinformowany drogą elektroniczną lub telefoniczną. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rezygnacją usług świadczonych przez „MERKATURA” MICHAŁ KOWALSKI ze skutkiem określonym w § 44. Użytkownik ma prawo wniesienia zastrzeżeń co do wykupionej usługi i nowego regulaminu w ciągu 14 dni od daty otrzymania.

 

§ 44

 

Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji „MERKATURA” MICHAŁ KOWALSKI Użytkownik nie może ponownie zarejestrować się na platformie bez uprzedniej zgody „MERKATURA” MICHAŁ KOWALSKI

 

§ 45

 

Podane przez Użytkowników dane osobowe „MERKATURA” MICHAŁ KOWALSKI zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką ochrony prywatności.

 

 

 

§ 46

 

Użytkownikom ujawniane są dane osobowe innych Użytkowników jedynie w przypadkach przewidzianych w Regulaminie oraz w innych uzasadnionych przypadkach zgodnie z polityką prywatności MACHINEO.PL.

 

§ 47

 

Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących innych Użytkowników, które otrzymał od „MERKATURA” MICHAŁ KOWALSKI w związku z korzystaniem z platformy handlowej, chyba, że uzyskał uprzednią zgodę od Użytkownika, którego dane dotyczą.

 

§ 48

 

„MERKATURA” MICHAŁ KOWALSKI przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników. „MERKATURA” MICHAŁ KOWALSKI z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. W szczególności „MERKATURA” MICHAŁ KOWALSKI zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. „MERKATURA” MICHAŁ KOWALSKI sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia serwisu.

§ 49

 

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczenia usług świadczonych przez „MERKATURA” MICHAŁ KOWALSKI w ramach MACHINEO.PL

 

§ 50

 

Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w § 3. Regulaminu jest konieczne do korzystania z wybranego pakietu MACHINEO.PL Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich edycji.

§ 51

 

Dodatkowo, okazjonalnie, w drodze ankiet przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź udostępnianych bezpośrednio w serwisie MACHINEO.PL, „MERKATURA” MICHAŁ KOWALSKI zbiera od Użytkowników dane demograficzne i profilowe (takie jak wykształcenie, wiek, zarobki). Dane te wykorzystywane są do badania preferencji Użytkowników i dostosowywania oferty „MERKATURA” MICHAŁ KOWALSKI do ich oczekiwań, jak również służą do analiz statystycznych i tworzenia zbiorowego wizerunku Użytkowników przekazywanego partnerom marketingowym „MERKATURA” MICHAŁ KOWALSKI Ujawnienie tych danych jest zawsze dobrowolne, a Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.

 

§ 52

 

Okazjonalnie za pośrednictwem MACHINEO.PL organizowane są konkursy. Dane kontaktowe Użytkowników, którzy wezmą udział w konkursie, wykorzystywane są do jego sprawnego przeprowadzenia, np. do powiadomienia o zwycięstwie. Oprócz tego dane kontaktowe Użytkownika używane są do promowania kolejnych ofert biznesowych. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania informacji o promocjach.

§ 53

 

Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

 

§ 54

 

„MERKATURA” MICHAŁ KOWALSKI zapewnia Użytkownikom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych na zasadach określonych w pkt. § 8 Regulaminu. „MERKATURA” MICHAŁ KOWALSKI zapewnia Użytkownikom możliwość usunięcia danych osobowych na ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa pkt. § 5 Regulaminu a także w innych przypadkach, jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. „MERKATURA” MICHAŁ KOWALSKI, może odmówić usunięcia danych Użytkownika, jeżeli Użytkownik ten nie uregulował wszystkich należności wobec „MERKATURA” MICHAŁ KOWALSKI, lub też swoim dotychczasowym zachowaniem na MACHINEO.PL naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

 

§ 55

 

„MERKATURA” MICHAŁ KOWALSKI wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

 

§ 56

 

Część usług świadczonych w ramach Serwisu MACHINEO.PL jest odpłatnych. Wysokość opłat oraz zasady ich pobierania określa Cennik MACHINEO.PL, stanowiący Załącznik nr 2 do Regulaminu.

 

 

§ 57

Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

 

 

 

 

 


 

 

 

Załącznik nr 1 do regulaminu MACHINEO.PL

Lista towarów zakazanych i dopuszczonych warunkowo.

 

Zabronione jest umieszczanie ogłoszeń w serwisie MACHINEO.PL zawierających:

1. Treści pornograficzne, związane z użyciem przemocy lub z udziałem zwierząt; w tym treści pornograficzne z udziałem osób w wieku poniżej 18 lat.

2. Materiały z treścią, naruszającą dobra osobiste osób trzecich.

3. Treści rasistowskie nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, bezwyznaniowych.

4. Towary, które naruszają prawa autorskie tj. muzyka, filmy, oprogramowanie i inne.

5. Prace dyplomowe, magisterskie, licencjackie, maturalne, wypracowania itp. a także usługi powiązane z ich tworzeniem.

6. Materiały wybuchowe i pirotechniczne.

7. Miotacze gazu, paralizatory, broń i amunicja.

8. Produkty lecznicze.

9. Napoje alkoholowe.

10. Ludzkie lub zwierzęce organy.

11. Żywe lub martwe zwierzęta.

12. Ludzi.

13. Fałszywe dowody rejestracyjne pojazdów oraz dowody oryginalne, bez pojazdów do których zostały wydane.

14 .Usługi lub towary oznaczone w sposób, który może wprowadzić w błąd klientów, m.in. podróbki marek.

15. Obligacje, akcje, wierzytelności, udziały w spółkach, papiery wartościowe, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, polisy i produkty ubezpieczeniowe oraz wszelkie inne instrumenty finansowe oferowane jako forma inwestowania lub lokowania środków pieniężnych.

16. Oprogramowanie na licencji „nie do sprzedaży” w wersji testowej oraz darmowej oraz zawierające wirusy komputerowe lub inne szkodliwe elementy.

17. Instrukcje oraz oprogramowanie służące do usuwania blokady kart SIM w telefonach komórkowych.

18. Urządzenia oraz oprogramowanie służące od usuwania zabezpieczeń w komputerach.

19. Oprogramowanie łamiące prawa, przestrzegania poufności danych osobowych.

20. Substancje chemiczne w postaci czystej, mogące zagrażać życiu, zdrowiu lub środowisku tj. kwas siarkowy.

21. Narkotyki, substancje psychotropowe, środki odurzające, a także inne substancje, które przeznaczone są do stosowania jako środki zastępcze.

22.Tytoń oraz wszelkie wyroby tytoniowe.

23. Broń i jej części, pociski i amunicja

 

Poniższe przedmioty sprzedaży i usługi dopuszczone są warunkowo:

 

A. Publikacje w formie elektronicznej – e-booki - Sprzedający musi być wyłącznym autorem publikacji

B. Bilety na imprezy rozrywkowe, sportowe, artystyczne - Koszt biletów musi być zgodny z cennikiem organizatora

C. Zwierzęta Sprzedający musi zapewnić humanitarne i bezpieczne warunki transportu, najlepiej odbiór osobisty

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do regulaminu MACHINEO.PL

Cennik usług oraz rodzaje pakietów i specyfikacja w portalu MACHINEO.PL

 

Podana tabela nr.1 zawiera metody płatności i ceny dostępnych w portalu pakietów klienta.

Do podanych cen należy doliczyć 22% podatku VAT. Podano ceny w złotówkach.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI MACHINEO.PL

 

Ustawa o Ochronie Danych Osobowych z dn. 29.08.1997 roku Dz. Ust. nr 133 poz. 883 wymaga od Użytkownika portalu udzielenia zgody na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych, prosimy więc o zapoznanie się z treścią tego oświadczenia.

 

Wprowadzenie swoich danych do bazy portalu MACHINEO.PL, którego właścicielem jest firma MERKATURA Michał Kowalski, oraz potwierdzenie woli wprowadzenia tych danych do bazy portalu MACHINEO.PL, dokonane poprzez szereg czynności w trakcie rejestracji jak i w trakcie użytkowania serwisu, traktowane jest, jako wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych przez nasza firmę.

 

Zgodnie z wymogami Ustawy z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883 w celu należytego zabezpieczenia Państwa danych osobowych firma MERKATURA Michał Kowalski wprowadziła wszelkie potrzebne środki, dzięki którym uniemożliwiony jest dostęp osobom niepowołanym do Państwa danych osobowych.

Udostępniane i przetwarzanie powierzonych nam przez Państwa danych występuje tylko i wyłącznie w celu, do jakiego zostały nam przez Państwa przekazane. 

 

  1. Prezentacja tych danych w katalogu firm, będącym częścią portalu MACHINEO.PL
  2. W celu dostarczania Państwu korespondencji reklamowych i informacyjnych, o tematyce powiązanej z tematyką portalu.
  3. W celu dostarczania Państwu korespondencji związanej z zainteresowaniem Państwa produktami.
  4. W celu dostarczania Państwu korespondencji z wybranymi ofertami handlowymi wybranymi dla Państwa spośród zamieszczonych w serwisie.
  5. W celu dostarczenia Państwa korespondencji do zainteresowanych stron tejże wiadomości.

 

Jednocześnie informujemy, iż mają Państwo prawo wglądu do swoich danych oraz ich edytowania, a także inne prawa w zakresie kontroli przetwarzania danych, uzyskiwania informacji o swoich prawach w zakresie ochrony danych osobowych, zadania uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych, usunięcia danych ze zbioru. Administratorzy portalu MACHINEO.PL mają prawo usunąć Państwa dane osobowe w rozumieniu Ustawy bez Państwa zgody. Szczegółowy opis znajduje się w Regulaminie MACHINEO.PL 

 

MERKATURA Michał Kowalski dokłada wszelkich starań by treści zamieszczone w serwisie zgodne były z Regulaminem tegoż portalu, nie mniej jednak nie ponosi odpowiedzialności za treści i ogłoszeń publikowanych przez użytkowników i odwiedzających.