Maszyny do metalu i blachy - oferta

A A A

Szlifierko - ostrzałka

Rodzaj: produkt

Stan: używany

Numer oferty: 2

Data dodania: 13.07.2017

Syndyk Masy Upadłości Remonty i Modernizacja Tramwajów PROTRAM - Wrocław Sp. z o.o. w upadłości ogłasza przetarg na sprzedaż z wolnej ręki mienia wchodzącego w skład masy upadłości. 1. Mienie znajduje się we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 65. 2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty na warunkach określonych w Regulaminie Przetargu oraz wpłata wadium w wysokości stanowiącej 10% wartości oszacowania netto przedmiotu składanej oferty na rachunek w Banku Zachodnim, nr konta 45 1090 2398 0000 0001 3284 8129, w terminie do dnia 20 lipca 2017r. (data, do której środki pieniężne muszą zostać zaksięgowane na wskazanym powyżej rachunku bankowym). 3. Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać pod tel. 71 349-34-43, w biurze Syndyka we Wrocławiu przy ul. Trzemeskiej 6/7 w godz. od 11:00 do 15:00 oraz na stronie www.ardobiejewska.pl. 4. Oferty pisemne składać należy w zamkniętych kopertach na adres: Syndyk Masy Upadłości Remonty i Modernizacja Tramwajów PROTRAM – Wrocław Sp. z o.o. w upadłości, ul. Trzemeska 6/7, 53 – 679 Wrocław, z adnotacją „Przetarg”, do dnia 20 lipca 2017r. (data wpływu oferty do biura Syndyka). 5. Oferty, które wpłyną do Biura Syndyka po 20 lipca 2017r. nie będą rozpatrywane. 6. Oferty, w których Oferent wymieniając mienie, którym jest zainteresowany, nie wskaże niżej wymienionych danych według niżej wymienionego wzoru: Lp. oferty Lp. wskazana w pakiecie Nr spisu nazwa ruchomości Oferowana kwota nie będą rozpatrywane. 7. Mienie będące przedmiotem przetargu, można oglądać w miejscu jego składowania tj. w halach zlokalizowanych we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 65, w godz. od 11:00 do 14:00 po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu. 8. W razie nabycia ww. składników majątku w całości, nabywcy przysługuje bonifikata w wysokości 25% od wartości oszacowania netto. 9. Określona w punkcie 8 cena jest obniżona w stosunku do ceny pierwotnej o 40%. 10. Syndyk zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert oraz prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Dane firmy oferującej

RMT PROTRAM - Wrocław Sp. z o.o. w upadłości

Trzemeska 6/7
53-679 Wrocław


Inne oferty tej firmy

ostatnio oglądane oferty

Szlifierko - ostrzałka

Syndyk Masy Upadłości Remonty i Modernizacja Tramwajów PROTRAM - Wrocław Sp. z...